Archives

Предстои втора информационна среща и начало на обучението по проект „Подкрепа за предприемачеството в регион София“

Представители на водещата организация по проект “Подкрепа за предприемачеството в регион София”, изпълняван в рамките на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01, ще проведат втора информационна среща с местни представители на целевите групи от Софийска област, гр. Елин Пелин.

Място на провеждане: гр.Елин Пелин, 16.02.2019 от 10.00 часа, зала на Общинска библиотека (бивш ПУЦ)“, бул. „София“ 13.

На срещата ще бъдат разяснени възможностите и изискванията за включване в проектните дейности, които предстоят, като по-активните лица може да се възползват и от предоставената възможност за провеждане на индивидуални срещи, по информиране и мотивиране.

Също така ще бъде обсъден и приет график за предстящия безплатен курс по предприемачество с получаване на сертификат, който се планира да стартира от 23.02.2019г., с продължителност от 55 уч.часа, както и представяне на индикативен план за изпълнение на проекта с уточнени следващи стъпки по обучение, консултиране, развитие и стартиране на индивидуални бизнес проекти.

Включването в срещите и последващите дейности не задължават участниците за участие в следващите етапи на проекта.

This entry was posted on февруари 13, 2019, in Новини.

Вече е онлайн помощен калкулатор за изчисляването на индикативни точки

За да улесни потенциалните кандидати по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОПИК, екипът на „Бизконсулт Адвайзър“ ЕООД подготви за Вас помощен калкулатор за изчисляване на индикативните точки за проектното Ви предложение, базирани на попълненото приложение „БИЗНЕС ПЛАН“ и заложените в документацията критерии за оценка.

Получените точки са индикативни, като се допускат разлики в процеса на оценяване и не ангажират „Бизконсулт Адвайзър“ ЕООД с тяхното гарантирано получаване при кандидатстване!

За целта кликнете ТУК и следвайте указанията…

This entry was posted on януари 22, 2019, in Новини.

Стартира нов проект за подкрепа на предприемачеството в регион София

 

 

 

 

 

 

 

„Бизконсулт адвайзър” ЕООД е водеща организация за изпълнение на дейности по договор BG05M9OP001-1.023-0174-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.
Проектът “Подкрепа за предприемачеството в регион София ”  има за цел да да се стимулира предприемачеството и самостоятелната стопанска дейност в България, като фактор за повишаване на общото равнище на заетост в икономиката, чрез изграждане и утвърждаване на два областни центъра и реализират редица комплексни мерки в подкрепа на предприемачеството в Юго-западен район , област София-град и Софийска област .

Целеви групи: Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г. от ЮЗРП, област София-град и Софийска област.

По проекта са заложени следните дейности:

1.Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
2.Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност
3.Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и менторство.

Период на изпълнение: от 01/08/2018 г. до 01/01/2020 г.

This entry was posted on август 1, 2018, in Новини.

Tранснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж – нова процедура по ОПРЧР

BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ е новата процедура за подбор на проекти, обявена от Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 на 03.01.2016 година.

Continue reading

This entry was posted on януари 4, 2017, in Новини.

СТАРТИРА ПРОЕКТ НА „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД

baner BizДНЕС, 01/07/2016 г. СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД, ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

Continue reading