СТАРТИРА ПРОЕКТ НА „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД, ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.

baner Biz

СТАРТИРА ПРОЕКТ НА „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД, ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.

 „Бизконсулт адвайзър” ЕООД е водеща организация за изпълнение на дейности по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Проектът “Осигуряване на заетост и квалификация в „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд. Той има за цел да осигури трайна заетост на неактивни и безработни лица, като инвестира в техническото обезпечаване на нови работни места и повишаване на професионалната им компетентност. Периодът на изпълнение е до 30.11.2017г., като за това време трябва да се проведе и квалификационно обучение по професия и обучение по ключови компетенции за всички ново-наети лица.