Предстои втора информационна среща и начало на обучението по проект „Подкрепа за предприемачеството в регион София“

Представители на водещата организация по проект “Подкрепа за предприемачеството в регион София”, изпълняван в рамките на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01, ще проведат втора информационна среща с местни представители на целевите групи от Софийска област, гр. Елин Пелин.

Място на провеждане: гр.Елин Пелин, 16.02.2019 от 10.00 часа, зала на Общинска библиотека (бивш ПУЦ)“, бул. „София“ 13.

На срещата ще бъдат разяснени възможностите и изискванията за включване в проектните дейности, които предстоят, като по-активните лица може да се възползват и от предоставената възможност за провеждане на индивидуални срещи, по информиране и мотивиране.

Също така ще бъде обсъден и приет график за предстящия безплатен курс по предприемачество с получаване на сертификат, който се планира да стартира от 23.02.2019г., с продължителност от 55 уч.часа, както и представяне на индикативен план за изпълнение на проекта с уточнени следващи стъпки по обучение, консултиране, развитие и стартиране на индивидуални бизнес проекти.

Включването в срещите и последващите дейности не задължават участниците за участие в следващите етапи на проекта.