Бизконсулт адвайзър ЕООД стартира проект по процедура BG16RFOP002-2.073 на ОПИК

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизконсулт адвайзър ЕООД стартира дейности по проект, изпълняван по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.

Главната цел на проекта с договор № BG16RFOP002-2.073-5155-C01  е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00  лв. национално съфинансиране, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Начало: 27.07.2020г.
Край: 27.10.2020г.