НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД

BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” – ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД

Процедура „Обучения и заетост за младите хора”

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 започва своето изпълнение. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-52/09.05.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения, подадени в рамките на първия краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.