Схема „Развитие на социалното предприемачество“

ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.006 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

лого на опСхема „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ кани обществеността да изпраща своите предложения по проекта на Условията за кандидатстване по схема „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“. Предложенията си можете да изпратите на електронна поща: socialno_predpriemachestvo@mlsp.government.bg. Крайният срок е 17:30 часа на 19.08.2016 г. (включително).
След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани.
Обърнете внимание: на този етап на посоченият email изпращате единствено предложения, свързани с проекта на Условията за кандидатстване. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, ще се обсъждат по-късно.
Проекта на Условията за кандидатстване можете да намерите тук.
Източник: www.eufunds.bg

За незапознатите уточняваме, че схема „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ има следните цели:

Цел на схема „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“:

Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи. Целта ще се осъществи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Демаркация:
Процедурата допълва и надгражда мерки, финансирани по ОПРЧР 2007-2013 г.. Оказва се подкрепа както на съществуващите социални предприятия, така и за създаването на нови предприятия на социалната икономика. Изпълнението на процедурата ще надгради постигнатите добри резултати по схема „Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия“, ОПРЧР 2007-2013. В рамките на настоящата процедура вече подкрепените през изминалия програмен период социални предприятия и специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания ще получат подкрепа само за надграждане на дейността си и/или за разкриване на нови работни места. Няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма. Проверката ще се извършва на ниво индивидуален проект – на ниво на допустими дейности, както и на ниво представител на целева група. Настоящата процедура ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по други проекти, програми и мерки. Такива, които са били финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и други източници.