СТАРТИРА ПРОЕКТ НА „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД

baner BizДНЕС, 01/07/2016 г. СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД, ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

 „Бизконсулт адвайзър” ЕООД е водеща организация за изпълнение на дейности по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Проектът “Осигуряване на заетост и квалификация в „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Той има за цел да осигури трайна заетост на неактивни и безработни лица, като инвестира в техническото обезпечаване на нови работни места и повишаване на професионалната им компетентност. Периодът на изпълнение е до 30.11.2017г.

До тогава трябва да се проведе и квалификационно обучение по професия и обучение по ключови компетенции за всички ново-наети лица, както и да се достави и внедри приложим софтуер и ИТ инфраструктура, както следва:

  1. Софтуер за въвеждане, съхраняване и анализ на финансови данни (BI) – поддържане на корпоративни досиета;
  2. Софтуер за управление на отношенията с клиентите (CRM);
  3. Изграждане на вътрешна кабелна и защитена (VPN) мрежа;

Период на изпълнение: от 01/07/2016 г. до 30/11/2017 г.;

Обща стойност на проекта164 030,00 лв,

от които национално финансиране: 24 604.50 лв. и финансиране от ЕСФ: 139 425.50 лв.

www.eufunds.bg