СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В РЕГИОН СОФИЯ”

 

 

 

 

 

 

 

Стартира безплатно обучение по предприемачество, по проект “Подкрепа за предприемачеството в регион София”, изпълняван в рамките  на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01.  (за повече информация тук)

Обучението ще се извърши в  област София-град на адрес ул.Опълченска 112А ет.8 и  в гр.Сливница и гр.Елин Пелин за област Софийска. В курса ще се включат общо 60 лица, разделени в 7 групи по 8- 10 лица , относително по-равно разпределение между областен център София-град  и областен център и  Софийска област. Учебният план по провеждането на обучението ще включва цялостната концепция за предприемачеството. Планът за обучение е съобразен с основата цел на настоящата процедура.  Модулите са насочени към:

  • Създаване на обща икономическа култура на участниците;
  • Придобиване на основни познания за сферата на предприемачеството;
  • Придобиване на умения за управление на риска;
  • Придобиване на умения за управление на проекти;
  • Изграждане на лидерски умения;.

 

Включването в срещите и последващите дейности не задължават участниците за участие в следващите етапи на проекта.

 

За контакт и информация : тел.0878740148

Този документ е създаден в рамките  на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01, проект: “Подкрепа за предприемачеството в регион София”,

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд