ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО КУРСЪТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В РЕГИОН СОФИЯ”

 

Приключи курсът на обучение по предприемачество, по проект “Подкрепа за предприемачеството в регион София”, изпълняван в рамките  на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01.  (за повече информация тук)

Обучението се проведе в периода от 27.03.2019г. до 30.06.2019г. в  общо 7 групи, 4 в гр.София и 3 групи за Софийска област (гр.Сливница и гр.Елин Пелин). Всички 60 лица, включили се в курса, са успешно завършили и получили своите сертификати , като голяма част от тях продължават и в следващата дейност по “Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и менторство”.

 

Този документ е създаден в рамкиите  на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01, проект: “Подкрепа за предприемачеството в регион София”,

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд