ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И МЕНТОРСТВО ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В РЕГИОН СОФИЯ”

 

 

 

 

 

 

 

Провежда се дейност по „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и менторство“, по проект “Подкрепа за предприемачеството в регион София”, изпълняван в рамките  на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01.  (за повече информация тук)

Планираната подкрепа включва :

– предоставянето на консултации, за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните изисквания и умения на лицата от целевата група, като ще се направи преценка на бизнес идеите, тяхната целесъобразност и жизнеспособност.

–  консултация и менторство за подготовката, управлението и цялостното менажиране на процеса, при вземането на решение за стартирането на бизнес, както и насърчаването на бизнес развитието, чрез подготовка на бъдещи стратегии и бизнес планове на лицата;

– консултации за финансирания по различни финансови източници, финансови инструменти по ОП РЧР или други подобни схеми, подпомагащи стартиращ бизнес или в подкрепа на предприемачеството/ Фонд на фондовете;

– помощ за регистрация на фирми и реален старт на стопанската дейност.

 

Дейността ще продължи до края на проекта – 31.12.2019г., като на реално стартиралите ще бъде предоставена и консултантска помощ за подготовка на самостоятелни проектни предложения за безвъзмездна помощ по ОП РЧР.

Консултациите са София-град се провеждат на адрес гр.София, ул.Опълченска 112А ет.8 офис 3

тел.за допълнителна информация и заявки – 0878740148

Този документ е създаден в рамкиите  на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01, проект: “Подкрепа за предприемачеството в регион София”,

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд