Tag Archive | програми

„Бизконсулт адвайзър“ ЕООД стартира нов проект по процедура BG16RFOP002-2.083

Бизконсулт адвайзър ЕООД стартира дейности по проект: „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“, админ. договор за БФП №BG16RFOP002-2.083-0062-C01, реализиран с финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Главната цел на проекта с договор № BG16RFOP002-2.083-0062-C01  е повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

За цела е предоставен безвъзмездно Ваучер Тип 2, Група 2 „Ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси“;

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВАУЧЕРА: 24 000,00 лв. от които 20 400,00 лева европейско финансиране и 3 600,00 лева национално финансиране. (процентно съотношение 85% европейско финансиране и 15% национално финансиране)

НАЧАЛО: 09.10.2020 г.
КРАЙ: 09.07.2021 г.